Добавить в цитаты Настройки чтения

Страница 1 из 13

R. L. Stine

STINETINGLERS

Published by arrangement with Feiwel and Friends, an imprint of Macmillan Publishing Group, LLC.

All rights reserved.

Copyright © 2022 by R. L. Stine.

All rights reserved

© А. Умaнский, перевод, 2024

© ООО «Издaтельство АСТ», 2024